Skip to main content
Skip table of contents

Nastavenie polohy pokladnice

Ak je pokladnica definovaná ako Prenosná pokladnica, t.j. má nahraté ORP kódy vygenerované pre prenosnú pokladnicu, doklad neobsahuje v hlavičke polohu prevádzky. Miesto predaja je ale NUTNÉ nastaviť pred prvým predajom v prípade, ak sa fyzická pozícia predajného miesta menila. Nastavenie polohy sa realizuje nasledovne:

  1. Pre nastavenie lokality kliknite na tri bodky v pravom hornom rohu a následne z ponuky vyberte záložku „Nastaviť lokáciu“.

  2. V ďalšom kroku bude lokalita automaticky vyhľadaná pomocou GPS.

Upozornenie: GPS nepracuje správne v uzavretých priestoroch, je nutné byť na mieste, kde je možné lokalitu načítať. V prípade neúspechu vyhľadávania je potrebné pokúsiť sa o vyhľadanie opakovane.

Nastavenie polohy.png

Nastavenie polohy 2.png

V prípade, že nie je dostatočný signál GPS, je možné zapísať adresu manuálne.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.